Galeria Cosplay'u: Sukkub

Sukkub to jednostka w armiach Inferno. Zgodnie z przypuszczeniami, frakcja ta stosuje ofensywny styl walki. Jednostki Inferno staraj� si� zadawa� jak najwi�cej obra�e�, lecz dzieje si� to kosztem mo�liwo�ci obrony. Dzi�ki atakom obszarowym (pozwalaj�cym atakowa� dowolny obszar pola bitwy) i czarom magii ognia, armie Inferno potrafi� sia� niema�e spustoszenie w boju. Jednostki strzeleckie tej frakcji potrafi� przerywa� linie obrony nieprzyjaciela, otwieraj�c w ten spos�b drog� �o�nierzom walcz�cym wr�cz.

Regulamin

Postanowienia oglne

1. Organizatorem konkursu jest GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Krakw KRS: Sd rej. Krakwrdmiecie XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapita akcyjny 700 000 PLN (opacony w caoci).

zobacz cay regulamin konkursu

gry online