Galeria Cosplay'u: Mroczny Asasyn

Mroczny Asasyn jest jednostk� neutraln�. Postacie neutralne nie tworz� regularnej armii, wi�c jako takie, wojska neutralne nie posiadaj� w�a�ciwej dla siebie taktyki czy stylu walki. Wszystko zale�y od poszczeg�lnych, niezale�nych od siebie jednostek. Jako wojownicy bez dow�dcy, s� kompletnie wolni i mog� s�u�y� w ka�dej armii, kt�ra ich przyjmie i odpowiednio wynagrodzi. Wiele neutralnych jednostek posiada zdolno�ci specjalne, charakterystyczne tylko dla tego jednego rodzaju wojsk.

Regulamin

Postanowienia oglne

1. Organizatorem konkursu jest GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Krakw KRS: Sd rej. Krakwrdmiecie XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapita akcyjny 700 000 PLN (opacony w caoci).

zobacz cay regulamin konkursu

gry online