Galeria Cosplay'u: Ishuma

Ishuma to przedstawicielka Sanktuarium (Sanctuary). Frakcja ta tworzy bardzo zwarte szeregi, gdy� niejednokrotnie jedna jednostka w bitwie ma mo�liwo�� wzmacniania tych, kt�re znajduj� si� w jej pobli�u. Stosuj�c magi� wody, Sanktuarium mo�e skutecznie blokowa� ataki przeciwnik�w, zabezpieczaj�c ruszaj�ce do ataku jednostki. Niewra�liwo�� na odwet i hipnoza to cz�sto spotykane zdolno�ci w szeregach armii Sanktuarium.

Regulamin

Postanowienia oglne

1. Organizatorem konkursu jest GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Krakw KRS: Sd rej. Krakwrdmiecie XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapita akcyjny 700 000 PLN (opacony w caoci).

zobacz cay regulamin konkursu

gry online